ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «RED WORLD TOUR – BOLOGNA»

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1.  Πάροχος του διαγωνισμού «RED WORLD TOUR – BOLOGNA» είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FRONTSTAGE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ SA», (εφεξής ο «πάροχος»), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αμαρουσίου Χαλανδρίου αρ.89. Ο διαγωνισμός διεξάγεται μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού RED FM 96,3 και φέρει την ονομασία «RED WORLD TOUR – BOLOGNA» (στο εξής «το Παίγνιο»).
 2.  Οι ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ στους οποίους υπόκειται ο παρόν διαγωνισμός βρίσκονται ανηρτημένοι στην ιστοσελίδα της ΕΕΕΠ (https://www.gamingcommission.gov.gr/images/epopteia-kai-elegxos/radiotileoptika/RED_DIAGONISMOS.pdf) και συνοδεύονται από την αντίστοιχη Δήλωση Αποδοχής του άρθρου 53 του ν. 4002/2011, παρ. 6 εδ. α’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Για κάθε τυχόν διαφοροποίηση ή σε περίπτωση τυχόν αμφισβήτησης περί της ερμηνείας, κατά τους ειδικότερους όρους του Διαγωνισμού, υπερισχύουν οι εγκεκριμένοι από την ΕΕΕΠ και κατά τα ανωτέρω δημοσιευμένοι Κανόνες.

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Ο διαγωνισμός «RED WORLD TOUR – BOLOGNA» διεξάγεται σε δύο φάσεις. Το αποτέλεσμα της μίας φάσης εξαρτάται από την τύχη, η δε τυχαιότητα παράγεται αποκλειστικά και μόνο μέσω κλήρωσης. Το αποτέλεσμα της άλλης φάσης εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τις γνώσεις των συμμετεχόντων.
 2. Ειδικότερα: Ο κάθε συμμετέχων ακροατής αποστέλλει γραπτό μήνυμα (sms) σε 5ψήφιο τηλεφωνικό αριθμό (19650) το οποίο περιλαμβάνει: 1) τη λέξη “metallica”, κενό, και 2) το ονοματεπώνυμό του. Η χρέωση για την συμμετοχή ανέρχεται σε 1 ευρώ/sms +ΦΠΑ, ήτοι 1,24€. Το ύψος της χρέωσης αναφέρεται επίσης οπουδήποτε υπάρχει αναφορά στον διαγωνισμό, ανακοινώνεται δε και στην ιστοσελίδα του Παρόχου κάθε φορά και με τον ίδιο τρόπο που τίθεται σε γνώση του κοινού ο διαγωνισμός.
 3. Το χρονικό σημείο έναρξης και λήξης της αποστολής sms συμμετοχής έχει εκ των προτέρων ανακοινωθεί από τον παρουσιαστή. Μετά την πάροδο του προγραμματισμένου χρονικού σημείου αποστολής sms, διεξάγεται κλήρωση με ηλεκτρονικό μέσο, το οποίο διασφαλίζει την απόλυτη τυχαιότητα και ακεραιότητα της διεξαγωγής της, ήτοι με γεννήτρια τυχαίων αριθμών πιστοποιημένη από πιστοποιημένο ανεξάρτητο εργαστήριο που εδρεύει στην Ε.Ε. Ακολούθως, οι παρουσιαστές της εκπομπής καλούν στο τηλέφωνο τον πρώτο κληρωθέντα, του κάνουν την ερώτηση γνώσης που έχει οριστεί από τον διοργανωτή. Εάν εκείνος απαντήσει σωστά, είναι ο Νικητής, διαφορετικά καλούν τον αμέσως επόμενο κληρωθέντα κ.ο.κ. Στη συνέχεια ανακοινώνουν το όνομα του Νικητή μέσω της εκπομπής. Η λύση των ερωτήσεων που απαντήθηκαν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Παρόχου και διατηρείται αναρτημένη εκεί για τουλάχιστον τρεις μέρες μετά τη λήξη κάθε Κύκλου του διαγωνισμού. Η χρονική περίοδος διεξαγωγής του παιχνιδιού κατά την οποία ολοκληρώνεται η διαδικασία των δυο (2) ανωτέρω φάσεων αυτού αποτελεί έναν Κύκλο του παιχνιδιού. Το παιχνίδι λήγει στο χρονικό σημείο μετά την παρέλευση του οποίου δεν ακολουθεί άλλος Κύκλος του.
 4. Συγκεκριμένα, η έναρξη του διαγωνισμού ορίζεται η 07:00 πμ της 27-11-2017 και η λήξη ορίζεται την 00:00 της 21-12-2017. Η μετάδοση θα γίνεται από τους παραγωγούς όλων των ραδιοφωνικών παραγωγών του Ραδιοφωνικού Σταθμού RED FM 96,3 από 07:00 πμ μέχρι και 23:00, καθ’ όλη την κατά τα ανωτέρω διάρκεια του διαγωνισμού. Η κλήρωση θα διενεργηθεί και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν κατά την διάρκεια της εκπομπής των Τάκη Γιαννούτσου και Θοδωρή Βαμβακάρη, της Παρασκευής 22 Δεκεμβρίου 2017 (07:00-10:00).
 5. Ο Nικητής που θα αναδειχτεί κατά τη διαδικασία των παρόντων όρων κερδίζει ένα ταξίδι για δύο άτομα στη Μπολόνια, το οποίο περιλαμβάνει δύο αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης, δύο εισιτήρια για συναυλία των Metallica που θα λάβει χώρα την 14-02-2018, και διαμονή για δύο άτομα σε ξενοδοχείο της επιλογής της εταιρίας για δύο βραδιές.
 6. Ο Νικητής, αφού ενημερωθεί και τηλεφωνικώς για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, παραλαμβάνει το Επαθλο από την έδρα του Παρόχου εντός εύλογης προθεσμίας που τάσσεται από τον Πάροχο, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλου εγγράφου διά του οποίου διακριβώνεται η ταυτοπροσωπία. Η μη προσέλευση του Νικητή για την παραλαβή εντός της ταχθείσης προθεσμίας οδηγεί στην απώλεια του Επάθλου. Η διάρκεια της προθεσμίας καθορίζεται αναλόγως προς την φύση του Επάθλου (π.χ. εισιτήρια για συναυλίες, φεστιβάλ κλπ.).
 7. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί για διαφημιστικούς σκοπούς τα στοιχεία των Νικητών εκτός από τον αριθμό του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου και τον αριθμό φορολογικού μητρώου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α50) περί Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται αυτοδικαίως την έγκριση των συμμετεχόντων στην χρησιμοποίηση των στοιχείων τους, εφόσον αναδειχθούν Νικητές, χωρίς να καταβάλλεται σε αυτούς αντάλλαγμα για την αιτία αυτή.
 8. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται και διεξάγεται με διαφάνεια, οι δε παρόντες όροι σχετικά με την οργάνωση και τη διεξαγωγή του είναι δεσμευτικοί.
 9. Κατά την φάση, το αποτέλεσμα της οποίας εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τις γνώσεις των συμμετεχόντων, ο βαθμός δυσκολίας των ερωτήσεων δεν επιτρέπεται να αφορά αυτονόητα, πασίδηλα και κοινώς γνωστά θέματα, έτσι ώστε να λειτουργεί πραγματικά μία διαγωνιστική διαδικασία.
 10. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο από πλευράς του παρουσιαστή υποβοήθηση των συμμετεχόντων ως προς την απάντηση των ερωτήσεων και προτροπή σε πολλαπλή Συμμετοχή.
 11. Απαγορεύεται από πλευράς του παρουσιαστή κάθε δήλωση, η οποία είναι εσφαλμένη ή αντιφατική και η οποία είναι ικανή να παραπλανήσει ιδίως σχετικά με τη διάρκεια του διαγωνισμού, το Έπαθλο αυτού, τη λογική επίλυσης του ερωτήματος αυτού, τον αριθμό των Συμμετεχόντων, τη διαδικασία επιλογής των Συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας/ πιθανότητας να επιλεγεί κανείς, το βαθμό δυσκολίας του διαγωνισμού, καθώς και τους γενικούς όρους Συμμετοχής σε αυτόν. Δεν επιτρέπεται η από πλευράς του παρουσιαστή προσποίηση της ύπαρξης περισσότερων  ή λιγότερων Συμμετεχόντων.
 12. Δεν επιτρέπεται η παρέμβαση στη διαδικασία επιλογής των Συμμετεχόντων. Δεν επιτρέπεται η εκδήλωση παροτρύνσεων προς το κοινό με την αιτιολογία ότι υφίσταται πίεση χρόνου. Κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού δεν επιτρέπεται να τίθενται κίνητρα προς επαναλαμβανόμενη συμμετοχή.
 13. Η Συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει αυτοδικαίως αποδοχή όλων των παρόντων Κανόνων Διεξαγωγής του Διαγωνισμού από όλους τους Συμμετέχοντες.

 

Red Weekend Μεσημέρι - 10:00πμ
Now Playing
Breakfast At Tiffany's Deep Blue Something
Recently Played
Every Breath You Take Police
Numb Linkin Park
The Look Roxette
In Trance Scorpions
Έχετε αποσυνδεθεί...

Συνδεθείτε τώρα!

All Frontstage Radios

Red 96.3

Εδώ και 16 χρόνια, ο Νο. 1 σταθμός για τη ροκ μουσική στην Αθήνα! It’s RED, it rocks.

En Lefko 87.7

Ο Νο. 1 εναλλακτικός ραδιοφωνικός σταθμός της Αθήνας. Discover Great Music!

HiT 88.9

Ο Number 1 Adult Pop σταθμός! Με θετική ενέργεια, ΌΛΑ τα HiT και την Φράση που Πληρώνει.

Mελωδία 99.2

Ο κορυφαίος σταθμός έντεχνου ελληνικού ρεπερτορίου από το 1991. Πιάσε Μελωδία!

Kidsradio.com

Το πρώτο παιδικό διαδικτυακό ραδιόφωνο. Παιδικά τραγούδια, παιδικά παραμύθια, παιδικό ραδιόφωνο!